Home | Contact Us       

 

 

Digenea
Strigeidida

Strigeoidea
Neodiplostomidae
Neodiplostomum seoulensis

 

Schistosomatoidea
Schistosomatidae
*Schistosoma haematobium
*Schistosoma japonicum
*Schistosoma mansoni
Clinostomatoidea
Clinostomatidae
*Clinostomum complanatum

 

Fellodistomatoidea
Gymnophallidae
Gymnophalloides seoi
Parvatrema timondavidi